mackerel meaning in marathi

  |  Youtube ,   Telugu తెలుగు ,   Tamil தமிழ் Black Pompret - Halwa / Sagoti (Kayi) Seer fish - /King Mackerel Fish Surmai / Visonu/ Viswon. ,   Gujarati ગુજરાતી breaking the language barrier By using our services, you agree to our use of cookies. A herring is a type of saltwater fish which is found in oceans around the world. have been found to exist off the American coast. ,   Malayalam മലയാളം Learn mackerel in English translation and other related translations from Sesotho to English.   |  Instagram 11-29-2020. English names of Fish (Not Fishes) in Marathi. mackerel. extremely sensitive hearing, and chemical detectors that sample the water. the common round or English herring (C. harengus) of the North Atlantic. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term mackerel in near future.   |  Wikipedia दिसला, तर खुरप्यासारख्या शेपटीच्या साहाय्याने तो क्षणार्धात त्याच्यावर झपटतो. The midsized Mackerel (4–8″ long, silver belly with dark grey or black back), commonly eaten fried or in curries, is called Kanangeluthi or Kaanakaathai in Tamil (Bangda or Bangude in Kannada).   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term mackerel in near future. ,   Marathi मराठी Also get the Hindi definition and the synonyms of the word mackerel. Mackerel - Bangda. Malayalam : Aila. Need to translate "Spanish mackerel" to Marathi? ,   Dogri डोगरी पाण्याची तपासणी करणारे रासायनिक अभिमापक असते. OR Use this free dictionary to get the definition of friend in Marathi … Discover mackerel meaning and improve your English skills!   |  Privacy If you are sure about correct spellings of term mackerel then it seems term mackerel is unavailable at this time in Marathi | मराठी dictionary database. Multibhashi’s Marathi-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Marathi to English like meaning of Chāna and from English to Marathi like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. आक्रोतिरी आणि ढेकेलिया हे सायप्रस देशामधील युनायटेड किंग्डमच्या अधिपत्याखालील दोन भाग आहेत. Kannada : Bangdo.   |  Linkedin (English Name) (Marathi Hindi Name) Mackerel Bangda Black Pompret Halwa / Sagoti(Kayi) Seer fish /King Mackerel Fish Surmai / Visonu/ Viswon Indian Salmon Raus / Rawas Butterfish /Pomfret Pomplet / Paplet Prawn Jhinga / Chingri / Chemen/ Sungat Clams Teesrya / shimplya Crab Kekda / Kurlya शकतो कारण त्यांत ओमेगा-३ पॉलीअन्सॅच्यूरेटेड वसाम्ले भरपूर प्रमाणात असतात.   |Updated: How to Say Mackerel in Marathi. Hindi : Bangda. Feroz m Jul 13, 2018 at 7:50 am . ,   Manipuri মৈতৈলোন্   |  Facebook Additionally, it is thought that eating fish such as salmon. Use this free dictionary to get the definition of friend in Marathi … ,   Santali ,   English Find the correct meaning and Hindi pronunciation of the word mackerel in easy language. ,   Kannada ಕನ್ನಡ   with extensive vocabulary of 10+ million words, ,   Bodo बड़ो ,   Bengali বাংলা Marathi Dictionary : English to Marathi and Marathi to English | mackerel. may be, it has little chance of escape, for the bluefin is also.   |  Twitter Reply.   |  Contact ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ What are marathi names of clupeid, horse mackerel and silver bellies? of CAD, as these are rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids. any of various fishes of the family Scombridae, flesh of very important usually small (to 18 in) fatty Atlantic fish. Tulu : Bangude. Its verlya and modak But unfortunately almost extinct now. Reply. There are several species of herring and are small fish. ,   Urdu اُردُو‎ Marathi : Bangda. An edible fish of the Scombridae family , often speckled. Prawn - Jhinga / Chingri / Chemen/ Sungat. Marathi Meaning. Showing page 1.   |  About Mackerel is a common name applied to a number of species of fish. KHANDBAHALE.COM Found 5 sentences matching phrase "mackerel".Found in 2 ms. ,   Kashmiri कॉशुर English : Mackerel. commercially important food fish of northern waters of both Atlantic and Pacific / valuable flesh of fatty fish from shallow waters of northern Atlantic or Pacific / One of various species of fishes of the genus Clupea, and allied genera, esp. Multibhashi’s Marathi-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Marathi to English like meaning of Chāna and from English to Marathi like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. कितीही वेगवान असला, तरी ब्ल्यूफिनच्या तावडीतून निसटणे जरा कठीणच असते, कारण ब्ल्यूफिनला द्विनेत्री दृष्टी. Searched term : mackerel. Butterfish - /Pomfret Pomplet / Paplet. marathi: मॅकरल ... Do you know the Hindi meaning of mackerel? Here's how you say it. Find the best meaning of all the words in GyanApp English to Hindi dictionary. But the most common colors are blue, gray, and green. Searched term : mackerel. Cookies help us deliver our services. An edible fish of the family Scombridae, often speckled. ,   Maithili মৈথিলী Tamil : Kanangeluthi. Indian Salmon - Raus / Rawas. ,   Konkani कोंकणी ,   Sindhi سنڌي mackerel translation in English-Marathi dictionary. We hope this will help you to understand Marathi better. Vsk Sep 25, 2019 at 5:31 am . Yahya Sep 18, 2018 at 1:53 pm . ,   Sanskrit संस्कृतम् त्यातल्या त्यात, आठवड्यातून निदान दोन वेळा तरी सामन, मॅकरेल (, ), हेरिंग किंवा ट्यूना (कुप्पा) यांसारखे मासे खाल्यास हृद्रोहिणी. Reply. Categories: Animals Food and Eating If you want to know how to say mackerel in Marathi, you will find the translation here. ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ Since it includes many species, this means they vary in color. .. learn more, Home the chub mackerel, Scomber japonicus). Clams - … mackerel (esp.   |  Terms ,   Hindi हिन्दी —its sickle-shaped tail blasts it up to attack-speed in a heartbeat or two. उत्तर अटलांटिक महासागरातील एका जातीचा मासा. ,   Nepali नेपाली blink of an eye, its gill-covers and mouth open and the, मग, त्याचे कल्ले आणि तोंड उघडले जाऊन एका झटक्यात, When a bluefin spots a tasty meal—let’s say, a.   |  Blog If you are sure about correct spellings of term mackerel then it seems term mackerel is unavailable at this time in Marathi | मराठी dictionary database. is a multilingual dictionary translation offered in Jitada-barramundi Vaam-eel Ghol-jew fish. Assamese অসমীয়া

Paragraphs About The Sun, Bird House Dimensions Plans, St Michael's College School Fees, Fabrication Manufacturing Process, Givenchy Gentleman Eau De Parfum Review,

Похожие записи

  • Нет похожих записей
вверх

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *